ALGEMENE VOORWAARDEN

IeTee Solutions

Algemene Voorwaarden IeTee Solutions B.V. en IeTee Guard Solutions B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen gebruiker, verder ‘IeTee’ te noemen en (potentiële) wederpartij, waaronder mede begrepen offertes, overeenkomsten en opdrachten die door of vanwege Opdrachtgever en/of haar ondergeschikten aan IeTee worden gegeven, alsmede op alle rechtsgevolgen daarvan of in verband daarmee.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die door IeTee bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van IeTee. In alle gevallen waar afgeweken wordt van één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de andere bepalingen onverkort van kracht. Dit geldt ook indien één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd.

Artikel 2. Offerte

 1. Alle offertes en/of prijsopgaven van IeTee zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Indien naar aanleiding van een offerteaanvraag de Opdrachtgever aan IeTee geen opdracht voor de werkzaamheden geeft, is hij aan IeTee een vergoeding verschuldigd voor de uitkomst van onderzoeks- en adviseringswerkzaamheden. Indien daarvoor geen vaste prijs is afgesproken dan gelden de in de markt voor die werkzaamheden gebruikelijke uurtarieven.
 3. Offertes gelden slechts voor het totaal geoffreerde project, Opdrachtgever kan daar geen deelaanspraken aan ontlenen.

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand als IeTee deze schriftelijk bevestigt of met de uitvoering daarvan aanvangt.
 2. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden IeTee slechts voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. Indien aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst additionele kosten met zich meebrengen, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De door Opdrachtgever aangewezen projectleider of contactpersoon is gerechtigd (mondeling) opdrachten tot meerwerk aan IeTee te geven. Indien IeTee voor meerwerk niet vooraf offerte geeft, is Opdrachtgever de voor die werkzaamheden of goederen gebruikelijke tarieven verschuldigd op basis van nacalculatie.
 4. IeTee draagt louter verantwoordelijkheid voor de in de overeenkomst uitdrukkelijk genoemde werkzaamheden.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van een project, of tot aan een kalenderdatum dan wel tot 31 december van het daarop volgende kalenderjaar.
 2. Overeenkomsten voor bepaalde tijd, indien niet schriftelijk en aangetekend opgezegd, worden na de einddatum stilzwijgend verlengd voor een periode van tekens 1 kalenderjaar. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is opdrachtgever gerechtigd een (voortgezette) overeenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk en zonder opgave van reden op te zeggen tegen de einddatum van het contract, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. IeTee is evenwel gerechtigd een voortgezette overeenkomst tussentijds met een opzegtermijn van 3 maanden te beëindigen indien de kosten van nakoming niet langer gerechtvaardigd worden door de door opdrachtgever verschuldigde prijs. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is Opdrachtgever gerechtigd een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst schriftelijk en zonder opgave van reden op te zeggen tegen het einde van ieder kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient plaats te vinden door middel van een fax of aangetekende brief dan wel per deurwaardersexploot.
 3. Ingeval Opdrachtgever een overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen kan het contract afgekocht worden voor een gefixeerde schadevergoeding gelijk aan de contante waarde van de omzet tijdens de oorspronkelijk nog resterende contractperiode.
 4. In geval van annulering van een reeds aan IeTee verleende opdracht is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van de waarde van de opdracht indien de annulering langer dan een maand voor aanvang van de opdracht plaatsvindt, 75% van de waarde van de opdracht indien de annulering korter dan een maand doch langer dan een week voor aanvang van de opdracht plaatsvindt en 100% indien de annulering binnen een week voor aanvang van de opdracht plaatsvindt.

Artikel 5. Ontbinding en opschorting door IeTee

 1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Opdrachtgever, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de Opdrachtgever, faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of overdracht van (de zeggenschap) in het bedrijf van Opdrachtgever, is IeTee te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst (daaronder begrepen eventuele verplichtingen voortvloeiende uit artikel 10 van deze voorwaarden) op te schorten en de ter beschikking gestelde IT-producten omgaand terug te nemen.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle door IeTee genoemde prijzen zijn voor zover niet anders vermeld in Euro’s en exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd. De prijs van te leveren zaken is exclusief eventuele installatiekosten of andere diensten. Deze kosten worden conform de geldende tarieven in rekening gebracht.
 2. IeTee is gerechtigd twee maal per kalenderjaar na schriftelijke kennisgeving uurtarieven en periodieke vergoedingen, waaronder onderhoudsvergoedingen, aan te passen.
 3. De inkoopprijzen voor de software en softwarelicenties kunnen tussentijds wijzigen. IeTee is bij wijziging van inkoopprijzen gerechtigd prijsaanpassingen door te voeren en deze aldus door te belasten aan de Opdrachtgever.
 4. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet overeengekomen leveringen en diensten die voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, alsmede alle door of namens Opdrachtgever gegeven extra opdrachten. Voor meerwerk is geen uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Opdrachtgever nodig. Opdrachtgever accepteert bij voorbaat dat door het te verrichten meerwerk eventuele overeengekomen of verwachte levertermijnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. Extra werkzaamheden worden op basis van nacalculatie doorbelast tegen de op dat moment geldende tarieven.
 5. IeTee is, indien zij dit voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht noodzakelijk of wenselijk acht, bevoegd derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen, vermeerderd met een algemene kosten- en winsttoeslag, aan de Opdrachtgever worden doorbelast.
 6. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door IeTee worden doorbelast aan de Opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. De Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geldt voor (over)werkzaamheden op maandag t/m vrijdag, buiten de gebruikelijke acht werkuren onder kantoortijd, een opslag van 50% op het geldende uurtarief. Voor werkzaamheden gedurende het weekend geldt een opslag van 100% voor de zaterdag en 100% voor de zondag. Ook tijdens officieel erkende feestdagen geldt een opslag van 100%. Tijdens nationale feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis) is IeTee gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
 8. Voor werkzaamheden op locatie is Opdrachtgever aanvullend per bezoek per medewerker een vaste onkostenvergoeding verschuldigd.
 9. Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de diensten van een reeds voor hem ingeplande medewerker, worden die uren volledig doorbelast.
 10. In de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziene werkzaamheden en kosten (bijvoorbeeld: wachturen, vertragingen, (extra) uren en materialen, overige interne/externe kosten, leegloopuren en onderzoekskosten), welke door niet aan IeTee verwijtbare stagnatie in of wijzigingen van werkzaamheden –bijvoorbeeld problemen wegens een slechte lijnverbinding, internetstoringen, gebrekkige hard- en software of gebrekkige uitvoering van werkzaamheden door derden- worden als meerwerk doorbelast.

Artikel 7. Betaling en zekerheid

 1. Alvorens met de uitvoering van een overeenkomst aan te vangen dan wel voort te zetten, is IeTee gerechtigd volledige en contante betaling vooraf dan wel genoegzame zekerheid te verlangen.
 2. IeTee is gerechtigd om gewerkte uren en gemaakte kosten tussentijds of periodiek te factureren.
 3. Tenzij betaling vooraf is overeengekomen, dient Opdrachtgever de facturen van IeTee uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. IeTee is indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt gerechtigd enige voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten totdat Opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en op eerste verzoek van IeTee genoegzame aanvullende zekerheid heeft verschaft.
 4. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
 5. Klachten over de hoogte en de verschuldigdheid van het factuurbedrag dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan IeTee kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn staat het factuurbedrag als onbetwist vast. Klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.
 6. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand van het openstaand bedrag, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt gezien.
 7. Alle kosten verbonden aan het innen van de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hierin zijn mede begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,– per openstaande factuur.
 8. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten. Verrekening met vorderingen op IeTee kan slechts plaatsvinden voor zover deze ofwel in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld ofwel door IeTee uitdrukkelijk zijn erkend.
 9. Al hetgeen Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
 10. Indien IeTee goederen heeft verkocht en geleverd blijven die haar eigendom totdat Opdrachtgever alle bedragen aan IeTee heeft voldaan, die hij uit hoofde van enige tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is. Indien Opdrachtgever (mede) uit door IeTee geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt hij die zaak slechts voor IeTee en houdt hij de nieuw gevormde zaak voor IeTee, totdat hij alles aan IeTee heeft voldaan wat hij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan IeTee verschuldigd is. Tot die tijd heeft IeTee alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 11. IeTee is gerechtigd om zaken, bestanden, documenten, toegangscodes enzovoorts die zij in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst van of namens Opdrachtgever heeft ontvangen, onder zich te houden, zolang Opdrachtgever niet alle door hem aan IeTee verschuldigde bedragen heeft betaald.
 12. In geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever wordt al hetgeen hij alsdan aan IeTee verschuldigd is, ten volle opeisbaar.

Artikel 8. Levering en afname van diensten

 1. IeTee is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in hardware, bestanden, informatiedragers, netwerken, verbindingen, computerprogrammatuur en/of databestanden, die door derden zijn geproduceerd dan wel door, vanwege of op verzoek van de Opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. De leveringstermijn vangt aan op het laatste van de volgende momenten: de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de dag dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante, door de Opdrachtgever te verstrekken, informatie volledig is ontvangen.
 3. Voor alle opgaven van leveringstermijnen geldt dat deze door IeTee zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch dat IeTee daaraan niet gebonden kan worden geacht. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Indien de levering niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, heeft IeTee het recht op een naleveringstermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van de Opdrachtgever. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt is de Opdrachtgever enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De Opdrachtgever kan in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding bij het achterwege blijven van tijdige en volledige levering door IeTee.
 4. IeTee is gerechtigd door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
 5. Een tekortkoming, waaronder het niet of het niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of het gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname en volledige betaling.

Artikel 9. Niet-toerekenbaar tekortschieten

 1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting is niet aan IeTee toerekenbaar, indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare, buiten haar macht gelegen omstandigheid waaronder in ieder geval begrepen: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid; mobilisatie; oproer; sabotage; brand; blikseminslag; in- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen; slechte weersomstandigheden; natuurrampen; staking, bezetting, boycot of blokkade; tekort aan grondstoffen; transportbelemmeringen; maatregelen van enige overheid zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod; niet aan IeTee toerekenbare storingen in dataverbindingen, interneten telefoonverkeer; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, of gebrekkigheid van op verzoek van Opdrachtgever door derden geleverde goederen of diensten.
 2. Indien IeTee wegens overmacht tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan zij de overeenkomst door middel van een schriftelijk verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder deswege schadeplichtig te zijn.
 3. Zijn voor IeTee aan de nakoming van de overeenkomst hogere kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze hogere kosten aan de Opdrachtgever door te belasten.

Artikel 10. Tekortkomingen in zaken en diensten, garantie

 1. IeTee garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten volgens de door haar schriftelijk gegeven specificaties functioneren en dat de uit te voeren diensten op een professionele en zakelijke wijze worden uitgevoerd;
 2. IeTee garandeert dat de ter beschikking gestelde roerende zaken gedurende de contractduur deugdelijk en naar behoren functioneren.
 3. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens, het oplossen van storingen of het uitvoeren van aanpassingen valt niet onder de garantie. IeTee kan de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten of alle andere niet aan IeTee toe te rekenen oorzaken.
 4. Storingen of gebreken ontstaan of verergerd door onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud en andere externe factoren dan wel die zich voordoen na door of namens de Opdrachtgever zelf of door derden verrichte wijziging, verplaatsing, onderhoud of reparatie, blijven buiten de garantie.
 5. De dienstverlening is afhankelijk van een ongestoorde werking van zowel telefoon-, als kabelnetwerken als het internet. Indien bij dienstverlening door of namens IeTee gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en ongestoorde beschikbaarheid daarvan. IeTee is niet aansprakelijk voor niet tijdige verzending, verminking, onderschepping of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten, dan wel onbereikbaarheid van IeTee of Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever heeft de verplichting bij op-/aflevering omgaand te onderzoeken of de levering aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele gebreken dienen op straffe van verval van recht binnen 14 dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan IeTee te worden gemeld.
 7. Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is kan de Opdrachtgever in het geval een verrichte dienst een tekortkoming vertoont, verlangen dat IeTee de tekortkoming kosteloos herstelt, mits vaststaat dat de tekortkoming het gevolg is van een aan IeTee toe te rekenen oorzaak.
 8. IeTee heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen.
 9. Iedere garantie of plicht tot herstel van een tekortkoming vervalt wanneer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IeTee door anderen dan IeTee toevoegingen aan en/of wijzigingen in de verrichte dienst zijn aangebracht of storingen zijn opgeheven of onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, alsmede wanneer verbruiksmateriaal is gebruikt dat niet aan door IeTee opgegeven specificaties voldoet of Opdrachtgever de geleverde materialen onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruikt.
 10. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door IeTee in rekening worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.
 11. Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht voor de duur van 1 maand na uitvoering.
 12. Vorderingen en verweren dat het afgeleverde product of dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na (op)levering of ingebruikname.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en schade

 1. IeTee is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, zoals gederfde winst, bedrijfsstagnatie, productieverlies, meerkosten van aankoop elders, heropbouw of herstel van databestanden, waarde van verloren gegane informatie, kortingen en/of boetes, noch voor enige indirecte- of gevolgschade ontstaan door onjuiste leveringen of gebreken in de door haar geleverde zaken of uitgevoerde diensten.
 2. Voor zover IeTee geen beroep op de aansprakelijkheidsbeperking als bepaald in dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het door haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedrag dan wel, in geval van onverzekerde schade, een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
 3. Ingeval van periodiek te factureren bedragen wordt het in lid 2 bedoelde bedrag vastgesteld op de gedurende de 2 maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade aan Opdrachtgever ter zake gefactureerde bedragen, verminderd met door IeTee verleende crediteringen.
 4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede IeTee ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie en gelegenheid om schade te beperken en gebreken te herstellen.
 5. IeTee bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten en de onderaannemers voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Van IeTee en de door haar bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van IeTee alleen verkregen kan worden.
 6. IeTee is niet aansprakelijk ter zake van door haar door geleverde goederen en diensten die afkomstig zijn van derden.
 7. De Opdrachtgever zal IeTee vrijwaren tegen alle aanspraken van zichzelf en derden, hoe ook genaamd, ter zake van schade en/of verlies, welke in verband met de (niet correcte) uitvoering van de overeenkomst mocht ontstaan.
 8. Alle schade aan de door IeTee ter beschikking gestelde roerende zaken is volledig voor rekening van Opdrachtgever, die gehouden is die zaken te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s.

Artikel 12. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verleent aan IeTee onbelemmerde fysieke en elektronische toegang tot de locatie en ICT-infrastructuur en de daaraan gekoppelde apparaten;
 2. De IT-producten dienen goed bereikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden en mogen niet van het netwerk afgekoppeld of verplaatst worden;
 3. Opdrachtgever wordt geacht efficiënt met de IT-producten om te gaan en alle aanwijzingen van IeTee omgaand strikt op te volgen. Opdrachtgever zal met betrekking tot de IT-producten geen software in de ICT-infrastructuur (de)activeren, geen wijzigingen aan de systeemconfiguratie aanbrengen, geen eigen software installeren in het systeem en/of werkstations, zonder voorafgaande toestemming van IeTee.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op eigen kosten waarborgen van de juiste omgevingscondities voor IT-producten, waaronder mede begrepen de juiste luchtvochtigheid en temperatuur, continue stroomtoevoer en toegang tot en vanaf het internet.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bestandbeheer en het veiligstellen van dataopslag. Het back-upsysteem dient steeds up-to-date te zijn voor de controles door IeTee.
 6. IeTee is en blijft eigenaar van de ter beschikking gestelde IT-producten en de daarop geïnstalleerde software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze te vervreemden, te bezwaren, te verplaatsen of bestanddeel te maken.
 7. IeTee is te allen tijde bevoegd haar eigendommen weer onder zich te nemen, waaraan Opdrachtgever zijn volledige medewerking zal verlenen zonder enig recht op vergoeding.
 8. Roerende zaken en software die door IeTee ter beschikking worden gesteld kunnen ter identificatie worden voorzien van een identificatiemiddel. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze identificatiemiddelen te verwijderen, te veranderen, onleesbaar te maken of te verplaatsen.
 9. Opdrachtgever draagt op eigen kosten zorg voor de tijdige beschikbaarheid van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur, lijnverbindingen, firewalls, en medewerkers.
 10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle wijzigingen en aanpassingen aan zijn computer- en telecommunicatienetwerk die een correcte werking van de door IeTee geïnstalleerde producten of te leveren diensten zouden kunnen verstoren.
 11. Opdrachtgever garandeert dat de door of namens IeTee ter beschikking gestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van alle benodigde voorzieningen, dat de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde werkplekken en gereedschappen voldoen aan alle arbo-eisen en de werknemer van IeTee onafgebroken de overeengekomen werkzaamheden kan verrichten. Tijdelijke onmogelijkheid daartoe (bijvoorbeeld door stillegging van het werk) heft de verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs niet op, ook al worden geen werkzaamheden verricht.
 12. Alle door IeTee ter beschikking gestelde IT-producten blijven eigendom van IeTee. Opdrachtgever heeft slechts een gebruiksrecht dat te allen tijde eenzijdig door IeTee kan worden beëindigd, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een recht van retentie of opschorting te beroepen en Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige vergoeding wegens bijvoorbeeld bewaring, stalling, huur of energieverbruik.
 13. Indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige verplichting uit de overeenkomst, is IeTee gerechtigd de producten, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Opdrachtgever verleent IeTee reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte(n) te (doen) betreden. 
 14. Bij het in beheer nemen van een bestaande netwerkomgeving, vallen het verhelpen van (bestaande) knelpunten in de ICT infrastructuur, het doorvoeren van veranderingen in de omgeving en andere projecten niet onder de beheerwerkzaamheden. Hiervoor dient een aparte opdracht te worden verstrekt door Opdrachtgever.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele rechten, waaronder begrepen het auteursrecht, die rusten op of ontstaan wegens door IeTee vervaardigde of geleverde computerprogramma’s, toepassingen, documentatie en overige daarbij behorende zaken berusten bij IeTee respectievelijk diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel recht aan Opdrachtgever overgedragen.
 2. In het geval van maatwerkprogrammatuur verkrijgt Opdrachtgever slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) voor het gebruik van de maatwerkprogrammatuur. Ditzelfde geldt voor de meegeleverde toepassingen, documentatie en overige bijbehorende zaken.
 3. In geval van maatwerkprogrammatuur zal Opdrachtgever op geen enkele wijze wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in de maatwerksoftware (doen) aanbrengen. Tevens zal hij op geen enkele wijze enige aanduiding van auteursrecht of makerschap wijzigen, verwijderen of onleesbaar maken.
 4. Het is IeTee toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal IeTee desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
 5. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan IeTee van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie, verveelvoudiging, openbaarmaking of incorporatie (bijvoorbeeld in een website). Opdrachtgever zal IeTee vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, openbaar maken, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren, inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de Opdrachtgever aan IeTee voor iedere overtreding een boete van € 15.000,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van IeTee op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.

Artikel 14 . Maatwerkprogrammatuur

 1. Een opdracht van Opdrachtgever aan IeTee kan (mede) bestaan uit het vervaardigen van maatwerkprogrammatuur. Hieronder wordt verstaan het vervaardigen van een specifiek computerprogramma, alsmede het aanpassen van een reeds bestaand programma, waardoor de broncode van het computerprogramma verandert en/of waardoor de functionaliteit van het computerprogramma verandert. Onder maatwerkprogrammatuur wordt nadrukkelijk ook verstaan internetapplicaties, zoals websites en bijbehorende toepassingen.
 2. De inhoud van de verplichting van IeTee dient bij aanvaarding van de opdracht zo concreet mogelijk schriftelijk vastgelegd te zijn. Deze vastlegging is bij voorkeur het resultaat van een standaard ontwikkelingsmethode, die zich onder meer uit in een Programma van Eisen. Indien niet een standaard ontwikkelingsmethode wordt gevolgd worden de schriftelijk gestelde specificaties van de te ontwikkelen maatwerkprogrammatuur beschouwd als Programma van Eisen.
 3. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en alle medewerking te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk of dienstig kunnen zijn bij de vaststelling van de opdracht en de uitvoering daarvan.
 4. Opdrachtgever erkent dat het verstrekken van onvolledige of onvoldoende gegevens en/of het verschaffen van een onvoldoende gespecificeerd Programma van Eisen kan resulteren in een maatwerkprogramma dat niet aan de wensen zal voldoen. Het risico daarvan is voor Opdrachtgever indien het maatwerkprogramma wel aan het Programma van Eisen voldoet doch niet aan de wensen van de Opdrachtgever.
 5. De maatwerkprogrammatuur geldt als opgeleverd indien dat voldoet aan het Programma van Eisen. Dit wordt bepaald door het uitvoeren van een acceptatietest door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever van mening is dat de maatwerkprogrammatuur niet voldoet aan het Programma van Eisen, dan dient hij dit binnen 2 weken schriftelijk en behoorlijk onderbouwd kenbaar te maken. Indien 2 weken na oplevering van de maatwerkprogrammatuur geen schriftelijk bericht is ontvangen dat de maatwerkprogrammatuur niet is geaccepteerd, dan geldt de maatwerkprogrammatuur als opgeleverd.
 6. Onder oplevering wordt mede verstaan het werkend installeren bij Opdrachtgever met de mededeling van IeTee dat zij de maatwerkprogrammatuur als voltooid beschouwt.

Artikel 15. Back up-diensten

 1. Een opdracht van Opdrachtgever aan IeTee kan (mede) bestaan uit het leveren van (online) back up-diensten. IeTee levert in dat geval programmatuur waarmee bestanden van de Opdrachtgever op een andere (online)locatie kunnen worden opgeslagen. IeTee is niet de fabrikant van deze programmatuur, maar neemt deze af van de leverancier die de dienst faciliteert en beheert. IeTee levert slechts de back up-dienst aan de Opdrachtgever en beheert deze niet. Het beheer blijft in handen van de leverancier.
 2. Opdrachtgever is gehouden zich ter zake de back up-dienst enkel tot IeTee te wenden en zal behoudens schriftelijke toestemming van IeTee op geen enkele wijze in contact treden met de fabrikant of leverancier.
 3. IeTee staat er, mede wegens de aard en werking van internet, niet voor in dat de dienst foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. IeTee is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of tijdelijk niet kunnen gebruiken van de back updienst, ongeacht de oorzaak hiervan. IeTee is verder niet aansprakelijk voor schade ontstaan door enig handelen of nalaten van de leverancier, voor verlies van bestanden of gegevens of de gevolgen daarvan of voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van de dienst door Opdrachtgever of degene die vanwege of namens haar de dienst gebruiken.
 4. Opdrachtgever is er mee bekend en accepteert dat IeTee bij het verhelpen van storingen afhankelijk is van de leverancier die de dienst beheert. Bij storingen in de back up-dienst bestaat voor IeTee een inspanningsverplichting om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Hierbij gelden de volgende richtlijnen:

–        Ernstige storingen, waardoor de dienst in het geheel of in belangrijke mate niet beschikbaar is of waardoor het merendeel van de gebruikers in het geheel niet kunnen werken, worden getracht binnen 5 werkuren nadat de storing bij IeTee bekend is op te lossen.

–        Storingen die de dienst in zijn werking hinderen en die beperkte gevolgen voor de gebruikers met zich meebrengen of waarvan slechts enkele gebruikers in beperkte mate worden gehinderd, worden getracht binnen 2 werkdagen op te lossen.

–        Storingen die de werking van de dienst niet hinderen en die geen of nagenoeg geen gevolgen hebben voor de gebruikers of waarvan slechts een enkele gebruiker in beperkte mate hinder ondervindt, worden getracht binnen 7 werkdagen op te lossen. Aan deze richtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend. IeTee is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de dienstverlening. Opdrachtgever dient de werking van de dienst zelf regelmatig te controleren.

 1. Indien een storing achteraf niet te wijten blijkt aan het niet goed functioneren van de dienst, is IeTee bevoegd de kosten voor het verhelpen van de storing aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat er periodiek updates zullen worden geïnstalleerd en onderhoud zal worden gepleegd en dat de back up-dienst als gevolg daarvan tijdelijk niet beschikbaar kan zijn. IeTee zal voor zover mogelijk bij haar bekende uit te voeren werkzaamheden aan de programmatuur vooraf aan Opdrachtgever communiceren.
 3. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de dienst geeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding, korting of teruggaaf van enig bedrag.
 4. De Back-up overeenkomst is een aparte overeenkomst die los staat van overige overeenkomsten tussen partijen. Opzegging kan slechts schriftelijk tegen het eind van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de overeenkomst niet tijdig is opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de einddatum stilzwijgend verlengd voor een periode van tekens 1 kalenderjaar.
 5. De prijs voor back-up diensten is gebaseerd op het in de overeenkomst genoemde dataverbruik. Bij toename van de omvang van de back-ups is Opdrachtgever een extra vergoeding verschuldigd over het meerdere.

Artikel 16. Detachering en inhuur

 1. Een overeenkomst tussen IeTee en Opdrachtgever kan (mede) bestaan uit de inlening van personeelsleden of andere relaties van IeTee. Deze detachering wordt nader bepaald in een separate opdrachtspecificatie, waarin het doel, de normen en standaarden, het vereiste opleidings- en kennisniveau, locatie, de duur, de contactpersonen en tarieven met betrekking tot de detachering worden omschreven.
 2. De werkzaamheden die een gedetacheerde werknemer van IeTee bij Opdrachtgever verricht geschieden onder leiding en toezicht en voor risico van Opdrachtgever. IeTee is niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld, die de gedetacheerde werknemer mocht veroorzaken aan Opdrachtgever of een derde. Indien Opdrachtgever gedurende de eventueel overeen te komen proefperiode zoals vermeld in de opdrachtspecificatie schriftelijk en voldoende gemotiveerd te kennen geeft aan IeTee, dat de vakbekwaamheid van de betreffende medewerker niet voldoet aan de voor de overeengekomen werkzaamheden redelijkerwijs te stellen eisen, zal IeTee zich inspannen een andere medewerker in te zetten.
 3. Indien IeTee door het uitvallen van de ingezette medewerker niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal zij haar best doen een andere geschikte medewerker te vinden om de werkzaamheden te laten voortzetten, doch zij is daartoe niet gehouden. IeTee is evenwel niet aansprakelijk voor het moeten opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een werknemer.
 4. De verplichting van IeTee is een inspanningsverplichting tot het ter beschikking stellen van een arbeidskracht die onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden verricht. IeTee is niet verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en geeft geen garantie dat een bepaald resultaat wordt bereikt.
 5. De voor Opdrachtgever gewerkte uren zullen worden doorberekend op basis van het overeengekomen uurtarief. Het uurtarief wordt vermeld in de opdrachtspecificatie. De verreden kilometers t.b.v. woon-werkverkeer zullen worden doorberekend op basis van een vaste onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding wordt vermeld in de opdrachtspecificatie. Er zijn geen bijkomende kosten tenzij deze worden gemaakt op last van Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld reiskosten welke verbonden zijn aan het uitvoeren van werkzaamheden buiten de op de overeenkomst vermelde plaats. Deze reis- en verblijfkosten en een kilometervergoeding worden separaat doorbelast aan Opdrachtgever.
 6. Facturering vindt plaats op basis van nacalculatie naar aanleiding van de werkelijk bestede uren. Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over het precieze aantal gewerkte uren, geldt het aantal uren dat uit de bij IeTee ingeleverde urenbriefjes blijkt. De administratie van IeTee geldt als bindend bewijs van het aantal gewerkte uren.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een gedetacheerd werknemer aan een derde door te lenen of ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 8. IeTee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de terbeschikkinggestelde werknemer of voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding dan wel regie van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen. IeTee behoudt zich het recht voor de in de overeenkomst genoemde medewerker te vervangen door een andere medewerker van minimaal hetzelfde kennisniveau. De benodigde tijd voor overdracht van de lopende werkzaamheden wordt door IeTee vastgesteld.
 9. IeTee is niet aansprakelijk voor schade wegens het niet of niet langer inzetten van een medewerker.

Artikel 17. Relatiebeding

 1. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van IeTee gedurende 24 maanden na afloop van enige overeenkomst tussen partijen verboden een door IeTee bij de uitvoering van een overeenkomst (daaronder begrepen een overeenkomst ter zake detachering) ingeschakelde (rechts-)personen in dienst te nemen, in te huren of op andere wijze buiten IeTee om direct of indirect werkzaamheden voor zichzelf of derden te laten uitvoeren of goederen te laten leveren.
 2. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan IeTee ten bedrage van € 50.000,– per overtreding. De door IeTee door de overtreding te lijden schade wordt bij voorbaat vastgesteld op € 500,– per dag dat een eenmaal aangevangen overtreding voortduurt. Indien de werkelijke schade hoger is, behoudt IeTee het recht op volledige schadevergoeding.
 3. Indien IeTee de in lid 1 bedoelde toestemming verleent, is zij bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 18. Diversen

 1. IeTee en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens, waaronder werkwijzen, van de andere partij, waarvan in redelijkheid duidelijk is dat deze gegevens een vertrouwelijke karakter hebben en/of die bij openbaring de goede naam kunnen aantasten of ten nadele kunnen zijn van de commerciële positie. Partijen zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de andere partij.
 2. De rechtsbetrekking tussen IeTee en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Van alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen IeTee en een Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd kennis te nemen de binnen het arrondissement Breda bevoegde rechter. IeTee is bevoegd geschillen aan de wettelijk bevoegde rechter voor te leggen.
 3. Na het beëindigen van de overeenkomst blijven de bepalingen betreffende de vertrouwelijkheid en geheimhouding, het toepasselijke recht en de bevoegde rechter van kracht.

<- Ga terug naar Home